Er kunnen tijdelijk geen aanvragen verwerkt worden.
Excuses voor het ongemak

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid: deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van Moira-style, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63922282, (“Moira-style” en “wij”) en elke overeenkomst tussen Moira-style en u (“u”). De Voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.moira-style.com. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te wijzi-gen.
 2. Producten: wij zijn importeur van duurzame authentieke interieur producten (“Producten”). Door een Product bij ons te kopen bent u gebonden aan de Voorwaarden.
 3. Bestellingen: als u Producten wilt bestellen via onze website dient u zich te registreren met uw naam of bedrijfsnaam en e-mailadres. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inloggegevens. Wij behouden ons het recht om bestellingen te annuleren of te weigeren.
 4. Privacy en geheimhouding: wij verwerken uw gegevens enkel om de Producten aan te bieden. Wij vinden privacy belangrijk en houden alle informatie tussen ons en u geheim.
 5. Productinformatie: onze Producten zijn vaak handgemaakt en kunnen verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een Product. De op de website en in brochures vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten en eventuele export- of importheffingen.
 6. Betaling: alle prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen voor bestellingen voor levering dienen voor levering te worden voldaan, tenzij anders door ons overeengekomen. Als u de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, wordt u geacht in verzuim te zijn en zal de wettelijke rente over de hoofdsom worden gerekend naast juridische en incas-sokosten. Na ontvangst van betaling van de factuur worden de Producten verzonden.
 7. Betaling door afnemers in het buitenland: wij zijn bevoegd om in afwijking van arti-kel 6 aan buitenlandse afnemers een voorschot in rekening te brengen door middel van een pro-forma factuur.
 8. Levering: we leveren Producten op uw adres tenzij anders is overeengekomen. Als een artikel niet op voorraad is dan spant Moira-style zich in de bestelling binnen drie maanden te leveren. Producten worden met de grootste zorg door ons behandeld, in-gepakt en verzonden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen in het gebruik ervan. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Versturen is ui-teraard geen probleem, deze kosten zijn voor rekening van de koper en worden ver-meld in de offerte en/of opdrachtbevestiging. De Producten zijn na ontvangst voor re-kening en risico van de klant.
 9. Retour: Producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij dit is overeengekomen. In dit geval dient dit in de originele staat en verpakking te gebeuren. Kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant. Klachten dienen zo spoedig moge-lijk bij ons te worden ingediend.
 10. Overmacht: wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van een Product door overmacht, zoals vertraging van de levering van Producten door leveran-ciers aan ons. In het geval van overmacht kunnen we de levering van Producten uit-stellen.
 11. Aansprakelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van het gebruik van een Product mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde Producten.
 12. Misbruik: u gaat ermee akkoord:
  a) de Producten niet over te dragen, te verpanden of te veranderen voordat deze zijn betaald;
  b) geen gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Moira-Style, zoals logo’s, designs, merk- en handelsnamen; en
  c) niet de kwetsbaarheid van onze website of een ander gerelateerd systeem of net-werk te onderzoeken, scannen of testen, of in strijd te handelen met enige beveiliging of authenticatie.
  Als wij vermoeden dat u niet voldoet aan deze Voorwaarden, dan kunnen wij de toe-gang tot de website met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.
 13. Vrijwaring: u gaat ermee akkoord Moira-Style (en haar medewerkers en vertegen-woordigers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit het gebruik van de Producten, tenzij de schade een gevolg is van opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Moira-style.
 14. Toepasselijk recht en geschillen: op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Bij eventuele ge-schillen is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd.

Rotterdam, 30 november 2015